Distance Selling Contract

1/4
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Ad-Soyad: Zehra Mürvet Topaloğlu (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)
Satıcı T.C: ________
Satıcı İnternet Adresi: www.stainlesssieraden.com
Satıcı Adres: Alikahya Fatih mahallesi
Ceyhan sokak 20/6 | Izmit Kocaeli Turkiye
________
Satıcı Telefon: 00905350866857
Satıcı E-mail: [email protected]
1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad: ________ (bundan böyle "Alıcı" olarak anılacaktır.)
Alıcı T.C: ________
Alıcı Adres:
________
Alıcı Telefon: ________
MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır) alıcının
satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen
ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki
hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.
MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME
ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün ________ adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda
belirtildiği gibidir:
2/4
________
3.2- Sözleşme bedeli taraflarca ________ (________) türk lirası olarak
kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 10 gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi
halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.
Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
________
MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan
satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.
Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek
teslim edilecektir.
Teslim adresi:
________
MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından
sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 10 gün içinde satıcı
tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 10
gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar.
Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.
MADDE 6-ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin
temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve
eksiksiz verdiğini taahhüt eder.
Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden
geçirmelidir. Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere
ilişkin sorumluluk kendisine aittir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz,
ürünün belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım
3/4
kılavuzu ile birlikte alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.
MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan
doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin
devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini
devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine
satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa
yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği
anda alıcıya geçer.
MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen
niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda
bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından
değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde
maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.
Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle
yükümlüdür. Satılan taşınır malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp
görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.
Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği
ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan
sorumlu değildir.
Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan
doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu
olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde
bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.
Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış
bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya
imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.
4/4
MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine
getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne
geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal
afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt,
üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten
dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.
MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu
sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve
hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________
ALICI İMZA
SATICI İMZA
× .